Vedtekter

Sist oppdatert: 16.09.2010

§1 Navn
– Kurdisk Studentforening i Norge. Forkortet KSFN.

§2 Virksomhetsområde
– Foreningen bedriver virksomhet rettet mot studenter i Oslo og Akershus med hovedsete på Universitet i Oslo.

§3 Foreningens hovedkontor
– Foreningens hovedkontor ligger i Oslo, Norge.

§4 Foreningens karakter
– Foreningen er partipolitisk og livssynsmessig uavhengig.
– Foreningen er for studenter ved universiteter, høgskoler og andre institusjoner for høyere utdanning i Norge.

§5 Foreningens struktur
– Generalforsamling er er foreningens øverste myndighet, mens et styre har ansvaret for den daglige driften av foreningen

§5a Dannelse av KSFN undergrener

KSFN styre ved hovedkontoret i Oslo har myndighet til å godkjenne søknad om danning av undergrener av KSFN i hele landet. Godkjenning er betinget av at undergrenen skal ha atskilt økonomi fra KSFN i Oslo. Videre må det innleveres årsplan og årsrapport til hovedkonteret i Oslo. Opprettelsen kan kun skje under KSFNs navn, men undergrenen står fritt til å benytte seg av kommune eller fylkesnavn i tillegg.

-KSFNs vedtekter gjelder tilsvarende for undergrenene.

§6 Foreningens målsettinger
– Representere kurdiske studenter ved høyre utdanningsinstitusjoner i Norge og være et samlingspunkt for dem
– Foreningen skal ha fokus på kurdisk kultur og identitet i sin virksomhet.
– Foreningen skal motivere kurdiske ungdommer til høyere utdanning.
– Foreningen skal knytte sammen studenter fra andre deler av Norge, og samtidig få dem til å starte egne undergrupper av foreningen i sine områder.
– Foreningen skal støtte det kurdiske folkets kamp mot undertrykking i Kurdistan.
– Foreningen skal bedrive brobygging med kurdiske studenter og universiteter i Kurdistan.
– Foreningen skal arbeide med og ha fellesmøter med andre studentforeninger. Hensikten med dette er å skape samarbeid med eksisterende foreninger og deres medlemmer.

§7 Medlemskapskriterier
– For å kunne bli et ordinært medlem i KSFN må følgende krav være oppfylt:
– Aldersgrense 18 år.
– Må ha betalt medlemskontingent til det aktuelle tidspunktet.
– Må oppføre seg etter foreningens regler som er i samsvar med det norske lovverket.
– Alle medlemmene har rett til å være medlem i andre foreninger, men kun dersom disse foreningene ikke er i strid med KSFN..
– Brudd på disse kriteriene medfører sanksjoner, jf paragraf 12.

§8 Medlemmenes arbeidsoppgaver
– Styret kan delegere oppgaver til enkeltmedlemmer som er villige til å påta seg dette.
– Skal vise innsats for å bidra til en mest mulig inkluderende og mangfoldig forening.

§9 Kriterier for støttemedlemmer
Med støttemedlemmer forstås medlemmer utover ordinære.
– Må ha betalt støttemedlemskontingent til det aktuelle tidspunktet.
– Må ikke avvike fra foreningens vedtekter og karakter.
– Støttemedlemmer har rett til å være medlem i andre foreninger men kun dersom disse foreningene ikke er i strid med KSFNs mål og program.
– Brudd på disse kriteriene medfører sanksjoner, jf paragraf 12.

§10 Stemmeordning
– Alle medlemmer har rett til å være på generalforsamling, men kun ordinære medlemmer har stemmerett ved generalforsamling.
– Hvert stemmeberettiget medlem har 1 (én) stemme – Kun tilstedsværende medlemmer med stemmerett kan avgi stemme – Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de møtende med stemmerett.

§11 Stemmeordning for støttemedlemmer
– Støttemedlem er en ordning kun for uteksaminerte studenter og akademikere.
– Støttemedlemmer har ikke rett til å stemme ved generalforsamling.
– Støttemedlemmer kan ikke stille som kandidater til styrevalg.

§12 Styret
– Styret skal velges på Generalforsamling.
– Styret skal bestå av minimum 3 (tre) og maksimum 5 (fem) medlemmer. – Flertall av styremedlemmene må være tilstede for at møtet skal godkjennes.
– Ved stemmelikhet vil styreleder ha dobbeltstemme.
– All innmelding og utmelding skal skje skriftlig til styret. – Når et eller flere styremedlem/er trekker seg fra sine styreverv og antall gjenværende styremedlemmer er under minimumskravet, skal styre innkalle snarest til ekstra generalforsamling for å velge nye styremedlemmer.

§13 Komitéene
– Alle komitémedlemmer er likestilite i komiteenes arbeid og aktiviteter
– Koordinatorer i komiteene velges av de respektive komiteene, og er kontaktansvarlig for komiteen. De er bindeleddet mellom styret og komitémedlemmene og har plikt til å stille til avtale styremøter.

§14 Generalforsamling
– Alle ordinære medlemmer har stemmerett.
– Det skal opplyses om generalforsamling minst 2 uker før.
– Generalforsamling skal holdes minst 1 gang i året.
– Ekstraordinære generalforsamlinger kan holdes dersom et flertall i styret eller over halvparten av medlemmene innkaller til dette, jf §9.

§15 Sanksjoner
– Brudd på KSFN kriterier vil bli møtt med sanksjoner.
– Styret har makt til å iverksette sanksjoner, og disse er bindende.

§16 Finansiering
– Medlemskontingent på 100 kroner i året (to semester, høst og vår)
– KSFN er åpen for støtte fra alle aktører som er i tråd med KSFNs formål og program.
– Styre bør holde seg orientert om foreningens økonomi.

§17 Vedtektsendring
– Medlemmer med stemmerett kan foreslå endringer av vedtekter til generalforsamling. Styre setter fristen for innlevering av forslagene i forkant av generalforsamlingene.
– Kun generalforsamlingen har rett til å endre vedtektene.

§18 Oppløsning
– KSFN kan kun bli oppløst med 3/4 flertall på foreningens generalforsamling.

§ 19 Driftsmidler ved en eventuell oppløsning
– Den generalforsamlingen som stemmer over oppløsning, bestemmer konkret hva som skjer med midlene. Midlene bør gå til kurdiske vedledighetsforeninger og formål som har med utdanning å gjøre.

 

 

hemen bakhitar shirko heja ari dsc_0469 dsc_0468 dsc_0467 dsc_0466 dsc_0465 dsc_0464 dsc_0463 dsc_0462 dsc_0461 dsc_0460 dsc_0459 dsc_0458 dsc_0457 dsc_0456 dsc_0455 dsc_0454 dsc_0453 dsc_0449 dsc_0448 dsc_0447 dsc_0446 dsc_0445 dsc_0444 dsc_0443 dsc_0442 dsc_0441 dsc_0440 dsc_0439 dsc_0438 dsc_0437 dsc_0436 dsc_0434 dsc_0433 dsc_0432 dsc_0431